Acte necesare înscriere

ATENȚIE! Indiferent de numărul de înscrieri se aduce UN SINGUR DOSAR CU ACTE!

A. ACTE DE STUDIU

1. Diplomă de Bacalaureat și foaie matricolă (din liceu)

ATENŢIE: Câtă vreme o persoană se află în evidenţa uneia sau mai multor instituţii de învăţământ superior, actele de studiu în original trebuie să fie depuse la Secretariatul uneia dintre aceste instituţii!

În cursul admiterii se admit, în anumite etape, și  copii legalizate / conform cu originalul* ale actelor de studiu, candidații vor aduce diploma în original, în faza confirmărilor (dacă nu au depus-o la înscriere).

§ După afişarea rezultatelor, pentru confirmarea locului şi finalizarea concursului de admitere e obligatoriu:

• pentru candidaţii declaraţi admişi pe locuri subvenţionate de stat (buget): să depună la dosar originalele actelor de studii (fără acestea, candidatul va pierde locul obţinut prin concurs);

• pentru candidaţii declaraţi admişi pe locuri cu taxă de şcolarizare: să depună la dosar originalele actelor de studiu SAU copii legalizate / conform cu originalul*, însoțite de adeverinţe din care să reiasă că acestea se află depuse la o altă instituţie de învăţământ.

Candidații care au absolvit liceul în străinătate vor depune conținutul dosarului de echivalare pentru CNRED sau, dacă au obținut deja echivalarea, atestatul emis de CNRED. Detalii AICI.

2. Diplomă/Adeverință de Licență (pentru candidații licențiați)

ATENŢIE: Câtă vreme o persoană se află în evidenţa uneia sau mai multor instituţii de învăţământ superior, actele de studiu în original trebuie să fie depuse la Secretariatul uneia dintre aceste instituţii!

§ După afişarea rezultatelor, pentru confirmarea locului şi finalizarea concursului de admitere e obligatoriu:

• pentru candidaţii declaraţi admişi pe locuri subvenţionate de stat (buget): să depună la dosar originalele actelor de studii (fără acestea, candidatul va pierde locul obţinut prin concurs);

• pentru candidații declarați admiși pe locuri cu taxă de școlarizare: să depună la dosar originalele actelor de studiu SAU copii legalizate / conform cu originalul*, însoțite de adeverințe din care să reiasă că acestea se află depuse la o altă instituție de învățământ.

Acte suplimentare necesare candidaților străini sau cu liceul absolvit în străinătate – detalii AICI.

B. DOCUMENTE PERSONALE

3. Certificatul de naştere – copie legalizată / copie conform cu originalul*.

4. B.I. sau C.I. – în copie simplă.

5. Certificatul de căsătorie sau alte certificate care atestă schimbarea numelui – copie legalizată / copie conform cu originalul*, NUMAI în cazul în care candidatul şi-a schimbat numele specificat în certificatul de naştere şi pe actele de studiu, în urma căsătoriei, adopţiei etc.

6. Trei fotografii 3/4 cm.

C. ACTE CARE DOVEDESC DREPTUL CANDIDATULUI DE A BENEFICIA DE SCUTIRE DE TAXA DE ÎNSCRIERE / TAXA DE ŞCOLARIZARE (după caz)

7. Adeverinţe sau certificate care atestă că un candidat este copil de cadru didactic (în activitate sau pensionat) / orfan de ambii părinţi / aflat în plasament familial / copil al unui angajat al Universităţii din Bucureşti – în original.

8. Cereri de mână adresate conducerii Facultăţii, însoţite de documentele doveditoare pentru: persoanele cu handicap / persoanele suferinde de boli cronice etc. / persoanele cu o situaţie materială precară (cazuri sociale) etc.

9. Acte care dovedesc identitatea şi drepturile candidatului – acte de divorţ, de adopţie, de schimbare a numelui etc. – acestea pot fi prezentate în original Comisiei de Admitere, care va opri o copie simplă, autentificată pe loc de către Preşedinte.

!!! → Menţionăm că dreptul candidaţilor care sunt copii de cadre didactice / orfani de ambii părinţi / aflaţi în plasament familial / copii de angajaţi ai Universităţii din Bucureşti de a beneficia de scutirea / reducerea taxei de înscriere e specificat în metodologia generală eliberată de Rectorat. Restul situaţiilor sunt la latitudinea Comisiei de Admitere.

ATENȚIE! Scutirea vizează taxa pentru o singură înscriere. Candidații scutiți de această taxă (indiferent de motiv) care doresc să se înscrie la mai multe secții vor achita diferența (100/150 RON).

D. ALTE DOCUMENTE

10. Chitanţa care dovedeşte achitarea taxei de înscriere; taxa se va achita la o casierie din incinta Facultăţii, iar chitanţa va fi inclusă în dosarul depus. Dacă doresc, candidaţii pot solicita o copie după chitanţă, cu semnătura şi ştampila Comisiei de Admitere, însă originalul va rămâne la Facultate, inclusiv după retragerea dosarului.

Începând din 2017, plata taxei de înscriere se poate face și online, aici: https://po.unibuc.ro/admitere.php

Pașii sunt următorii:
a) se selectează Limbi și Literaturi Străine
b) se selectează cuantumul taxei (vezi Taxe)
c) se completează datele candidatului (din buletin)
d) se urmăresc pașii aplicației de plată
e) se imprimă și se adaugă la dosar dovada plății (primită prin email)

ATENȚIE! Suma trebuie să coincidă cu cea aferentă numărului de înscrieri din fișa completată la înscriere! Recomandăm această procedură NUMAI candidaților care sunt siguri de specializările la care vor să se înscrie. Plata unei diferențe între suma plătită online și cea finală se poate face în momentul înscrierii propriu-zise, însă candidații au obligația să se asigure la momentul depunerii dosarului că au achitat întreaga sumă (online și/sau fizic). Comisia își rezervă dreptul să respingă parțial sau complet un dosar cu plata neconfirmată integral de sistemul de plăți electronic (la care se adaugă sau nu chitanța pentru o eventuală diferență).

11. Fişele de înscriere:

  • Fișa de date personale – ATENȚIE – înainte de înscrierea la sediul facultății toți candidații trebuie să completeze formularul de preînscriere – linkul va fi disponibil în perioada înscrierilor și necesită completarea mediei finale de la Bacalaureat. 
  • Fișa de opțiuni (specializările la care se înscrie candidatul) se completează pe loc, la înscriere, sub supervizarea unui membru al comisiei de admitere.

12. Adeverință medicală din care să rezulte că este apt pentru facultate / clinic sănătos, valabilă (eliberată cu cel mult 3 luni înainte de înscriere) de la cabinetul medical al liceului absolvit / medicul de familie / o policlinică cu plată – obligatoriu în original.

13. Un dosar plic (exemplu).

!!! → Taxa de înscriere (vezi 10) se va achita la sediul Facultăţii în momentul înscrierii; de asemenea, fişele (vezi 11) vor fi completate pe loc, sub îndrumarea membrilor Comisiei de Admitere.

Acte suplimentare necesare candidaților olimpici – detalii AICI.

Acte suplimentare necesare candidaților străini sau cu liceul absolvit în străinătate sau într-un alt sistem educațional – detalii AICI.

* Prin copie conform cu originalul se înțelege prezentarea unei copii simple (xerox) și a originalului documentului respectiv la înscriere. Personalul Facultății de Limbi și Literaturi Străine va verifica autenticitatea copiei care rămâne la dosar, originalul fiind păstrat de candidat.